Правила внутрішнього трудового розпорядку

ГЛАВА 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Згідно з Конституцією України (ст. 53) кожен має право на освіту. Середня спеціальна освіта доступна для всіх у відповідності до здібностей кожного.
 2. Правила внутрішнього розпорядку ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» (далі – Ліцей) розроблені згідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах,  затвердженого наказом         № 419 від 30.05.2006 року і повинні сприяти формуванню свідомого ставлення до навчання, укріпленню навчальної дисципліни учнів, раціональному використанню навчального часу, поліпшення якості навчального процесу.
 3. Діючі Правила обов’язкові для виконання учнями та уповноваженими посадовими особами Ліцею. До числа учнів, на яких розповсюджується  дія цих Правил, відносяться всі категорії осіб, зарахованих в установленому порядку до числа учнів для навчання в Ліцеї, в тому числі зарахованих на умовах контракту (платне навчання).
 4. Уповноваженими посадовими особами Ліцею при застосуванні діючих Правил є директор, заступники директора, викладачі, майстри виробничого навчання та інші працівники Ліцею, які мають право приймати самостійні рішення у межах їхньої компетенції стосовно питань навчання й виховання. Директор Ліцею вирішує всі питання, пов’язані  з Правилами внутрішнього розпорядку самостійно чи разом з профспілковим комітетом у межах наданих йому повноважень.

 

 

ГЛАВА 2

ПРАВА Й СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ УЧНІВ

 1. Учні мають право на :

5.1. отримання навчання у відповідності з навчальними програмами;

5.2. безкоштовне користування бібліотекою, навчальною, виробничою, науковою й культурно-спортивною базою ліцею;

5.3. безпечні умови навчання відповідно до діючих державних норм і вимог, охорону життя та здоров’я під час навчального процесу;

5.4. користування підручниками і навчальними посібниками;

5.5. участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях, конференціях, семінарах та інших освітніх заходах, які проводяться у Ліцеї, Україні, спортивно-масовій, громадській діяльності;

5.6. отримання платних послуг у сфері освіти;

5.7. забезпечення стипендією, іншими грошовими виплатами згідно з чинним законодавством;

5.8. заохочення за успіхи в навчальній, спортивно-масовій, громадській діяльності;

5.9. участь в управлінні Ліцею (вибирати й бути обраним до органів учнівського самоврядування);

5.10. переведення до іншого навчального закладу в порядку, встановленому законодавством України;

5.11. участь у професійних спілках, молодіжних та інших громадських об’єднаннях, діяльність яких не суперечить законодавству;

5.12. отримання повної інформації, яка пов’язана з процесом навчання;

5.13. захист своїх прав і законних інтересів;

5.14. відстрочку від призову на строкову військову службу згідно з чинним законодавством України;

5.15. відпустку, канікули;

5.16. медичну допомогу та оздоровлення в порядку, установленому законодавством;

5.17. отримання соціально – педагогічної й психологічної допомоги від спеціалістів Ліцею;

5.18. забезпечення місцем для проживання у гуртожитку в порядку, визначеному діючим законодавством і нормативно – правовими актами Ліцею;

5.19. ознайомлення з наказом про застосування міри дисциплінарного стягнення та його оскарження в установленому даним положенням порядку.

ГЛАВА 3

ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ

 

 1. 6.     Учні зобов’язані :

6.1.    дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку для учнів у Ліцеї, Правил проживання в гуртожитку;

6.2.    своєчасно та якісно виконувати накази директора Ліцею, виконувати розпорядження і вказівки (в тому числі й усні) директора, його заступників та інших працівників з питань, пов’язаних з освітнім процесом;

6.3.    сумлінно й відповідально ставитись до засвоєння змісту освітніх програм, програм виховання, у повному обсязі  виконувати вимоги нормативних актів у сфері освіти;

6.4.    не чинити дій, за які законодавством  передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність, дій, що створюють умови для корупції, ображають людську гідність чи перешкоджають іншим членам колективу виконувати свої обов’язки, а також дій, які завдають матеріальної шкоди Ліцею і шкоди діловій репутації Ліцею;

6.5.    вимикати свої мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші технічні засоби під час навчальних занять;

6.6.    дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки в громадських місцях;

6.7.    мати охайний зовнішній вигляд, дотримуватися ділового стилю одягу, а саме: під час занять всі учні повинні вдягати  сорочку білого або синього кольору з наплічними знаками рядового складу ( з числа форменого одягу працівників залізничного транспорту), брюки, спідницю (для дівчат), допускаються джинси  темного кольору і строгого крою. Категорично заборонено на заняття одягати спортивний одяг, шорти, міні-спідниці.

6.8.    турбуватися про своє здоров’я та здоров’я оточуючих, прагнути до морального й фізичного розвитку та самовдосконалення, підтримувати оптимальний рівень особистої працездатності;

6.9.    регулярно відвідувати навчальні заняття й виконувати у встановлені строки вимоги, передбачені відповідними навчальними планами та навчальними програмами, не спізнюватися на заняття;

6.10.  дотримуватися правил пожежної безпеки, санітарних правил і норм, заходів безпеки в навчальних кабінетах, лабораторіях, гуртожитку, на спортивних майданчиках і на території Ліцею;

6.11.  дотримуватися й підтримувати належну чистоту й порядок у навчальних кабінетах, лабораторіях, корпусах, гуртожитку й на території Ліцею; дбайливо ставитися до майна Ліцею, відшкодувати нанесені матеріальні збитки відповідно до встановлених вимог; проводити поточний ремонт житлових кімнат у гуртожитку.

6.12.  брати участь в суспільно-корисній праці на благо Ліцею;

6.13.  дбайливо й економно ставитися до споживання паливно-енергетичних ресурсів (електрична й теплова енергія, вода) у корпусах Ліцею та гуртожитку;

6.14.  повідомляти майстра виробничого навчання й класного керівника про неможливість явки на заняття у перший день відсутності та у перший день явки на заняття надавати документ установленого зразку (медичні довідки, пояснювальні записки, оповіщення), які роз’яснюють причину відсутності;

6.15.  виконувати фінансові зобов’язання, визначені в договорі на надання освітніх послуг;

6.16.  не виносити предмети й обладнання з навчальних та інших приміщень без оформленого в установленому порядку дозволу уповноважених посадових осіб Ліцею;

6.17.  дотримуватись під час проходження практики вимог, установлених для працівників відповідних організацій, у тому числі з охорони праці;

6.18.  дбайливо ставитися до особистих учнівських документів (учнівський квиток, пропуск до гуртожитку, єдиний квиток), у разі утрати їх негайно повідомити про це керівництво Ліцею та відновити загублені документи в установленому порядку у 15-денний строк;

6.19.  не надавати до оцінювання (захисту) контрольні, курсові, дипломні чи інші обов’язкові письмові роботи, авторство яких повністю чи значною мірою учневі не належать;

6.20.  поважати честь і гідність інших учасників освітнього процесу, не допускати в мові грубих і некоректних висловлювань.

7. У кожній навчальній групі за рекомендацією керівників групи з числа найбільш гідних учнів наказом директора Ліцею призначається староста. Староста працює під безпосереднім керівництвом майстра групи та класного керівника і є їхнім заступником. На час відсутності майстра староста організовує групу й несе відповідальність за стан навчання та дисципліну в групі. На уроках допризовної підготовки юнаків староста є командиром взводу.

8. При виконанні своїх функцій староста зобов’язаний:

8.1. бути прикладом для учнів у навчанні та поведінці;

8.2. разом з керівниками групи вимагати від учнів дисципліни, одяг ділового стилю, бережного ставлення до державної  власності (підручників, обладнання, кабінетів, майна гуртожитку тощо);

8.3. під час теоретичного навчання староста організовує навчальний процес протягом дня:

* перевіряє наявність учнів, здає рапорт черговому майстру на лінійці;

*  слідкує за дотриманням розкладу занять, у разі необхідності уточнює в навчальній частині номер кабінету і урок, що проводитиметься;

*  перед початком кожного уроку староста перевіряє готовність групи до занять (наявність необхідних підручників, приладдя для креслення тощо) та доповідає викладачу;

*  староста слідкує за наявністю й заповненням рапортички, за наявністю журналу теоретичного навчання й несе персональну відповідальність за їхнє збереження;

*  староста веде облік та призначає чергових для прибирання кабінетів;

*  разом з керівниками групи староста організовує роботу по прибиранню закріпленої території. Під час чергування групи у корпусі староста призначає чергового учня на дзвінки;

*  на уроках фізичного виховання, якщо вони проводяться (восени чи весною) в парку, староста разом з викладачем фізичного виховання забезпечує перехід на спортивний майданчик шеренгою;

*  староста щодня разом з майстром, а за його відсутності з класним керівником, підводить підсумок навчання та дисципліни за день;

*  у разі зриву уроків староста може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності;

*  під час виробничого навчання на початку робочого дня староста перевіряє наявність учнів, дотримання робочої форми одягу та доповідає про це майстрові;

*  під час виробничого навчання й виробничої практики слідкує за дотриманням правил безпеки праці;

*  протягом робочого дня староста працює під керівництвом майстра. У разі відсутності майстра староста забезпечує розстановку учнів на робочі місця разом з майстром-інструктором;

*  староста організовує групу на всі загальноліцейні заходи;

*  староста бере активну участь в роботі ради учнівського самоврядування Ліцею.

8.4. У силу покладених на нього обов’язків староста звільняється від прибирання кабінетів, від чергування в гуртожитку.

8.5. Старости груп, що сумлінно виконують свої посадові обов’язки, заохочуються:

*  оголошенням подяки на лінійці перед усім особовим складом Ліцею;

*  нагородженням цінним подарунком;

*  занесенням на Дошку пошани;

*  перевагою працевлаштування після закінчення Ліцею.

Заохочення оголошується наказом директора Ліцею, доводиться до відома всього колективу й заноситься до книги наказів.

9. Староста має право:

 • разом з керівниками групи клопотати перед адміністрацією про преміювання учнів за активну участь у житті групи, Ліцею;
  • разом з керівниками групи виносити на групові збори питання, що вимагають колективного вирішення;
  • разом з профоргом вносити пропозиції щодо поліпшення побутових умов учнів, що проживають у гуртожитку та на приватних квартирах;
  • разом з керівниками групи має право оцінювати поведінку учнів згідно Положення про ПТО.

10. Розпорядження старости в межах переліченого у п.8 обов’язкові для всіх учнів групи. Рада учнівського самоврядування працює  під керівництвом директора Ліцею, здійснює повсякденну допомогу керівництву, майстрам виробничого навчання й викладачам у поліпшенні навчальної роботи, в зміцненні дисципліни та прищепленні учням навичок культурної поведінки.

 

ГЛАВА 4

ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕЮ

 

11. Ліцей зобов’язаний :

11.1. Про прийняття учня на навчання до Ліцею видати наказ про зарахування його до складу учнів.

11.2. Забезпечити якісне навчання учня відповідно до навчальних планів та програм на рівні, встановленому вимогами кваліфікаційних характеристик спеціалістів відповідного профілю.

11.3. Створити необхідні умови для успішного навчання, практичних навичок, сприяти в забезпеченні учня навчальною літературою, довідковими посібниками.

11.4. Забезпечувати здорові та безпечні умови освітнього процесу, дотримуватись установлених нормативними правовими документами вимог з охорони праці.

11.5.  Не допускати  до занять учня ліцею, який з’явився на заняття у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння (цього дня). Якщо є підстави вважати, що учень перебуває у Ліцеї в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, робиться первинний огляд медичною сестрою Ліцею, а остаточний висновок про стан учня здійснює медичний заклад за направленням медичної сестри.

11.6.  Організувати виконання учнями курсових та дипломних робіт; проходження виробничої та переддипломної практики за індивідуальною програмою у відповідності з навчальним планом професії.

11.7.  Після успішного закінчення Ліцею випускнику видати документ про освіту установленого зразку.

 

ГЛАВА 5

РЕЖИМ ЗАНЯТЬ

 1.  Режим занять визначається навчальними планами та санітарно-гігієнічними нормами.
 2.  Обов’язкове навчальне навантаження учнів не повинне перевищувати 36 навчальних годин на тиждень.
 3. Навчальний рік починається 1 вересня, а для груп, які навчаються за контрактом, в залежності від комплектування груп. Навчальні заняття проводяться за розкладом згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством освіти та науки. Розклад занять затверджується директором і вивішується не пізніше 1 тижня від початку занять.
 4. Тривалість уроку з предметів теоретичного навчання складає 45 хвилин, тривалість між уроками – 5, 15 хвилин.
 5. Заняття в навчальних майстернях проводяться з 10-хвилинними перервами через кожні 50 хвилин на першому уроці та через кожну 1 годину 50 хвилин на другому та наступних уроках навчання.
 6. Тривалість робочого дня для учнів під час виробничого навчання в умовах виробництва й виробничої практики повинна відповідати часу, відведеному навчальним планом, але не перебільшувати тривалості робочого дня, яка встановлена трудовим законодавством для відповідних категорій робітників. Особи, які не досягли 18-ти років на шкідливих роботах та підприємствах можуть знаходитися не більше 4-х годин на день.
 7. Виробнича практика учнів Ліцею здійснюється згідно з Положенням про виробничу практику.
 8.  Для учнів, які навчаються 1 рік і більше, передбачені канікули. Термін канікул та їх тривалість визначається навчальними планами.
 9. Учні ліцею об’єднуються за професіями у групи по 25-30 осіб. Виробниче навчання за професіями, які пов’язані з обслуговуванням складного обладнання, з виконанням небезпечних робіт, здійснюється у групах по 12-15 осіб.
 10. Учень Ліцею, який з’явився на заняття у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, не допускається адміністрацією до занять у цей день (порядок визначений п. 11.5).
 11. У випадку невиходу на заняття з причини хвороби учень зобов’язаний повідомити старосту  й керівників групи про невихід на заняття у перший день хвороби і надати довідку про непрацездатність в перший день виходу на заняття.

 

ГЛАВА 6

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

23. Уповноважені посадові особи Ліцею мають право :

а) заохочувати учнів за успіхи у навчальній, спортивно-масовій, громадській, інноваційній діяльності Ліцею;

б) вимагати від учнів відповідального, сумлінного ставлення до навчання, дбайливого ставлення до майна Ліцею, виконання законодавства у сфері освіти, Правил внутрішнього розпорядку для учнів;

в) притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності та стягувати матеріальну шкоду в порядку, встановленому законодавством України та нормативними правовими актами Ліцею;

 

24. Уповноважені посадові особи Ліцею зобов’язані :

а) дотримуватись законодавства України, закону України «Про освіту»,   закону України про ПТО, Положення про ПТО.

б) організовувати освітній процес у відповідності з вимогами законодавства України;

в) забезпечувати безпечні умови навчання, які відповідають вимогам охорони та гігієни праці, встановлених для закладів освіти;

г) організовувати роботу щодо недопущення фактів порушення антикорупційного законодавства;

д) створювати умови для покращення якості навчання й виховання учнів, працівників Ліцею з урахуванням вимог сучасного розвитку суспільства і держави, досягнень науки, техніки та культури, перспектив їхнього розвитку і наукової організації праці;

е) проводити виховну роботу з учнями, створювати умови для проведення культурно-просвітницької діяльності, занять фізичною культурою та художньою, технічною творчістю;

є) виплачувати у повному розмірі та у встановлені строки належну учням стипендію та інші грошові виплати;

ж) надавати учням повну й достовірну інформацію про діяльність Ліцею;

з) створювати умови, які забезпечують участь учнів в управлінні Ліцеєм;

і) систематично контролювати знання й дотримання учнями заходів безпеки, правил пожежної безпеки, санітарних правил і норм;

й) забезпечувати справне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляції, устаткування, створювати нормальні умови для збереження верхнього одягу учнів;

к) уважно ставитися до потреб і запитів учнів, забезпечувати покращення їх культурно-побутових умов, здійснювати ремонт і утримувати в належному стані гуртожиток, спортивні споруди, а також об’єкти громадського харчування;

л) проводити розслідування нещасних випадків з учнями відповідно до вимог законодавства.

 

ГЛАВА 7

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧНІВ

25. Підставами для притягнення учня до дисциплінарної відповідальності є протиправне, винувате (навмисне чи необережне) невиконання чи неналежне виконання обов’язків, покладених на нього актами законодавства, Положенням про ПТО та іншими нормативними правовими актами Ліцею, у вигляді таких проступків чи порушень:

а) запізнення чи неявки без поважних причин на навчальні заняття;

б) порушення дисципліни в ході освітнього процесу;

в) недотримання в період проходження практики (виробничого навчання) режиму робочого часу, визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідної організації;

г) невиконання без поважних причин законної вимоги педагогічного працівника;

д) образа учасників освітнього процесу;

е) розповсюдження інформації , яка завдає шкоди здоров’ю учнів;

є) псування споруд, будівель, обладнання чи іншого майна Ліцею;

ж) недотримання (порушення) вимог законодавства про охорону здоров’я, пожежної безпеки;

з) вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, вживання наркотичних засобів, психотропних, токсичних та інших одурманюючих речовин у приміщенні Ліцею, гуртожитку та на іншій території Ліцею або поява у зазначених місцях у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

і) куріння (вживання) тютюнових виробів у будівлі Ліцею, гуртожитку та на іншій території Ліцею.

26. За здійснення учнями дисциплінарного проступку встановлюється дисциплінарна відповідальність, яка виражається у застосуванні до нього наступних мір дисциплінарного стягнення :

а) зауваження;

б) догана;

в) відрахування.

 1.  Відрахування як міра дисциплінарної відповідальності може застосовуватися за :

а) неуспішність з трьох і більше навчальних предметів (навчальних дисциплін, практики);

б) невиконання індивідуального плану роботи учня;

в) не ліквідації академічної заборгованості в установлені строки;

г) не проходження підсумкової атестації без поважних причин;

д) тривалої відсутності (більше тридцяти днів) без поважних причин на навчальних заняттях (заняттях) протягом навчального року;

е) невнесення плати за навчання у строки, передбачені актами законодавства чи угодою сторін;

є) систематичного (повторного протягом навчального року) невиконання чи неналежного виконання обов’язків учнем, якщо до нього раніше вживались міри дисциплінарного стягнення;

Відрахування як міра дисциплінарного стягнення не застосовується до учня, який не досяг віку шістнадцяти років.  Відрахування як міра дисциплінарного стягнення не застосовується до учня, який не досяг віку вісімнадцяти років, якщо учень має статус дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування, і не отримано згоду служби у справах дітей.

 1.     До дисциплінарної відповідальності притягуються учні, які досягли  на момент здійснення дисциплінарного проступку віку чотирнадцяти років;
 2.          При виборі міри дисциплінарного стягнення повинні враховуватися тяжкість дисциплінарного проступку, причини й обставини, за яких він здійснений, попередня поведінка учня;
 3.          Приводами для притягнення учня до дисциплінарної відповідальності можуть бути повідомлення місцевих виконавчих та розпорядчих органів, правоохоронних органів, інших державних органів та організацій, доповідні записки педагогічних чи інших працівників, осіб, які здійснюють охорону приміщень Ліцею.
 4.          До вжиття дисциплінарного стягнення уповноважена посадова особа Ліцею зобов’язана повідомити одного із законних представників неповнолітнього учня про можливість притягнення цього неповнолітнього учня до дисциплінарної відповідальності, зажадати від учня пояснення в письмовій формі, яке учень може надати протягом п’яти календарних днів. У разі відмови учня дати пояснення складається акт, який підписується трьома особами з числа працівників та (чи) учнів Ліцею, які досягли віку вісімнадцять років.

Відмова учня дати пояснення в письмовій формі не перешкоджає вжити до нього міри дисциплінарного стягнення.

 1.   За кожен дисциплінарний проступок може бути вжита лише одна міра дисциплінарного стягнення.
 2.   Застосування у якості міри дисциплінарного стягнення відрахування до неповнолітнього учня допускається лише після повідомлення і згоди відповідної комісії у справах дітей місцевого виконавчого й розпорядчого органу.
 3.   Учень може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності не пізніше одного місяця від дня виявлення дисциплінарного проступку (день, коли про проступок стало чи повинно було стати відомо педагогічному працівникові Ліцею), не враховуючи час хвороби учня, перебування його на канікулах, у відпустці. Дисциплінарне стягнення до неповнолітнього учня може бути вжите не раніше, ніж через сім календарних днів після направлення повідомлення одному з його законних представників.

Міри дисциплінарного стягнення до учня не можуть вживатися пізніше шести місяців від дня скоєння дисциплінарного проступку.

 1.  Рішення про накладення дисциплінарного стягнення до учня оформлюється наказом директора Ліцею.

Наказ директора Ліцею оголошується учневі під розпис  протягом трьох календарних днів. Учень, який не ознайомлений з наказом про вжиті міри дисциплінарного стягнення, вважається не притягнутим до дисциплінарної відповідальності. Відмова учня від ознайомлення з наказом оформлюється актом, який підписується трьома особами з числа працівників та (чи) учнів Ліцею, які досягли вісімнадцяти років.

У строк, установлений для оголошення наказу про вжиття міри дисциплінарного стягнення, не входить час хвороби учня, перебування учня на канікулах, у відпустці.

Відповідальні працівники Ліцею в установленому порядку протягом п’яти календарних днів від дня притягнення до дисциплінарної відповідальності неповнолітнього інформують про це в письмовій формі одного з його законних представників.

 1.   Відомості про накладення міри дисциплінарного стягнення вносяться до особової справи учня.
 2.   Учень  не є таким, хто притягувався до дисциплінарної відповідальності, якщо протягом одного року від дня застосування до нього міри дисциплінарного стягнення він не буде повторно притягнутий до дисциплінарної відповідальності. При цьому дисциплінарне стягнення погашається автоматично без видання наказу.
 3.   Директор Ліцею з власної ініціативи чи на прохання учня має право достроково до закінчення року зняти дисциплінарне стягнення, вжите до учня. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення оформлюється наказом директора Ліцею. Витяг з наказу про дострокове зняття дисциплінарного стягнення й документи, покладені в його основу, зберігаються в особовій справі учня.
 4. Учень, який притягувався до дисциплінарної відповідальності, до зняття стягнення не має права на матеріальне чи моральне заохочення.
 5. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення  може бути оскаржений учнем, до якого застосовано дисциплінарне стягнення, його законним представником у триденний термін з дня ознайомлення з наказом шляхом подання скарги до профспілки учнів Ліцею.

ГЛАВА 8

ПРИПИНЕННЯ ОСВІТНІХ ВІДНОСИН

 1.  Освітні відносини припиняються :

а) у зв’язку з отриманням освіти;

б) достроково;

 1.  Освітні відносини припиняються достроково :

а) з ініціативи учня, законного представника неповнолітнього учня;

б) з ініціативи Ліцею;

в) за обставин, не залежних від волі учня, Ліцею.

 1.  Дострокове припинення освітніх відносин з ініціативи учня, законного представника неповнолітнього учня здійснюється :

а) у разі переводу учня до іншого навчального закладу освіти;

б) за власним бажанням.

 1.  Дострокове припинення освітніх відносин з ініціативи Ліцею здійснюється у разі :

а) неуспішності з трьох і більше навчальних предметів (навчальних дисциплін, практики);

б) невиконання індивідуального плану роботи учня;

в) не ліквідації академічної заборгованості в установлені строки;

г) не проходження підсумкової атестації без поважних причин;

д) тривалої відсутності (більше тридцяти днів) без поважних причин на навчальних заняттях (заняттях) протягом навчального року;

е) невнесення плати за навчання у строки, передбачені актами законодавства чи угодою сторін;

є) систематичного (повторного протягом навчального року) невиконання чи неналежного виконання обов’язків учнем, якщо до нього раніше вживались міри дисциплінарного стягнення;

 1.  Дострокове припинення освітніх відносин за обставинами, не залежними від волі учня, Ліцею здійснюється у таких випадках :

а) ліквідація Ліцею;

б) анулювання, припинення дії спеціального дозволу (ліцензії) на освітню діяльність;

в) вступ у законну силу вироку суду, яким учень засуджений до покарання і який виключає продовження отримання освіти;

г) смерті учня;

д) за станом здоров’я;

е) Порядок припинення освітніх відносин визначається нормативними актами , договором на надання освітніх послуг.

 

ГЛАВА 9

ЗАОХОЧЕННЯ УЧНІВ

 1.  За успіхи в навчальній, спортивно-масовій, громадській, інноваційній діяльності Ліцею встановлюються такі міри заохочення:

а) оголошення подяки директором Ліцею;

б) нагородження Почесною грамотою Ліцею;

в) нагородження цінним подарунком;

г) нагородження Грамотою Ліцею;

д) грошова премія, відповідно до Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплати для надання матеріальної допомоги та преміювання учнів Ліцею;

е) направлення листа-подяки законним представникам учня;

47. Заохочення, зазначені в абзацах а, б, в, г, д пункту 46 цих Правил, оголошуються наказом директора Ліцею. Витяг з наказу про заохочення зберігається в особовій справі учня.

 

ГЛАВА 10

ПОРЯДОК У ПРИМІЩЕННЯХ І НА ТЕРИТОРІЇ

48.   При вході педагогічних працівників, уповноважених посадових осіб до навчальних кабінетів, лабораторій учні вітають їх стоячи.

49. Вхід учнів до навчальних кабінетів, лабораторій після початку уроків може бути дозволеним лише зі згоди педагогічного працівника.

50. Після початку занять в усіх навчальних та прилеглих до них приміщеннях повинні бути забезпечені тиша й порядок, необхідні для нормального ходу навчальних занять. Недопустимо переривати навчальні заняття, входити й виходити з кабінетів під час їх проведення без дозволу педагогічного працівника.

51. До початку кожного навчального заняття (і в перервах між ними) в навчальних кабінетах, лабораторіях черговий учень готує необхідний допоміжний матеріал (крейда, ганчірка і т. ін.), слідкує за порядком, чистотою в кабінетах, лабораторіях.

52. У приміщеннях та на території Ліцею забороняється :

52.1.   приносити й розпивати алкогольні, слабоалкогольні напої, напої, що містять спирт, пиво, розповсюджувати, зберігати й вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні та інші одурманюючі речовини, з’являтися , перебувати в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, чинити інші дії, за які чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність;

52.2.   приносити вибухові, легко запалювальні й токсичні речовини, вогнепальну, газову й холодну зброю (крім випадків, коли є спеціальний дозвіл на її ношення у зв’язку з виконанням службових обов’язків);

52.3.   грати в карти та інші азартні ігри;

52.4.   грати в спортивні ігри поза спеціально відведених для цього місцях (спортивних майданчиках) за виключенням проведення в установленому порядку організованих масових спортивно-розважальних заходів;

52.5.   курити (вживати) тютюнові вироби;

52.6.   вживати нецензурні слова й висловлювання;

52.7.   приводити (приносити ) домашніх тварин;

52.8.   наносити на стінах, класних столах і в інших місцях будь-які написи й малюнки, розклеювати й вивішувати оголошення без дозволу уповноважених посадових осіб Ліцею;

52.9.   псувати майно Ліцею чи використовувати його не за призначенням, чинити дії, які порушують чистоту й порядок Ліцею;

52.10.                      кричати, шуміти, грати на музичних інструментах, користуватися звуковою апаратурою з порушенням тиші й створенням перешкод для здійснення навчального процесу;

52.11.                      перебувати в навчальних приміщеннях Ліцею у верхньому одязі, головних уборах;

52.12.                       загороджувати проходи, створювати перешкоди для руху людей і автотранспорту;

52.13.                       переміщати з приміщення до приміщення без дозволу уповноважених посадових осіб чи матеріально-відповідальних осіб Ліцею меблі, обладнання й інші матеріальні цінності;

52.14.                       перебувати в навчальних корпусах Ліцею після 21.00 години, а також у вихідні й неробочі святкові дні (крім випадків виконання невідкладних робіт, організації навчального процесу за спеціальним дозволом уповноважених посадових осіб Ліцею);

52.15.                       організовувати й проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування та інші масові заходи без дозволу уповноважених посадових осіб Ліцею;

52.16.                       здійснювати рух та паркування  автомототранспорту  на території Ліцею поза спеціально відведених для цього місць;

52.17.                       розповсюджувати програмне забезпечення в локальних мережах Ліцею та мережі Інтернет, яке завдає шкоди.

 

ГЛАВА 11

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Зміни та доповнення до Правил внутрішнього розпорядку можуть вноситися радою Ліцею за поданням адміністрації та первинної організації профспілки учнів Ліцею у випадку, якщо вони не суперечать законодавству.
 2. Правила розміщуються в Ліцеї на інформаційному стенді на видному місці, на сайті Ліцею, доводяться до відома всіх учнів.

 

 

Склала:

Заступник директора з НВР                                        А.Ф.Упорова